Parlamento de GaliciaO Parlamento de Galicia é o órgano lexislativo rexional encargado de promulgar leis dirixidas a atender as necesidades dos cidadáns.

É un organismo elixido democraticamente que representa o interese dos cidadáns galegos (case 3 millóns de habitantes) non só a nivel rexional, senón tamén a nivel europeo a través da rede de Parlamentos Rexionais Europeos. En particular, o Parlamento ten responsabilidades lexislativas e orzamentarias, está a cargo da elección do Goberno rexional e do presidente, e do control e apoio político para o executivo. Ademais, o Parlamento, en virtude da Constitución española, ten iniciativa lexislativa ante o Congreso dos Deputados, designa a tres senadores para o Senado e ten dereito ante o Tribunal Constitucional.Funcionamento do Parlamento


O funcionamento parlamentario divídese en 8 comisións permanentes lexislativas:

 • Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
 • Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
 • Economía, Facenda e Orzamentos
 • Educación e Cultura
 • Sanidade, Política Social e Emprego
 • Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
 • Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
 • Pesca e Marisqueo

Estas comisións preparan a discusión para o Pleno dos proxectos e das proposicións de lei que lles corresponden por razón da materia.Ademais, o Parlamento ten tres comisións permanentes constituídas por disposición legal:

 • do Regulamento
 • do Estatuto dos Deputados
 • de Peticións
Son tamén comisións permanentes non lexislativas as seguintes:

 • Comisión de Relacións co Consello de Contas
 • Comisión de Control da Corporación da Radio-Televisión de Galicia

Existen, tamén, tres comisións non permanentes nesta lexislatura baseadas en temas actuais e relevantes para os cidadáns galegos:

 • Comisión especial non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade
 • Comisión especial non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia
 • Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres
O Parlamento está composto por 75 deputados, 34 mulleres e 41 homes, para un mandato de 4 anos nos que terán representación catro partidos políticos.

Estrutura

O persoal ao servizo da Administración do Parlamento de Galicia clasifícase en:

 • Persoal funcionario de carreira
 • Persoal funcionario interino
 • Persoal laboral, xa sexa fixo ou temporal
 • Persoal eventual

A Administración do Parlamento ten a seguinte estrutura orgánica:

 • Mesa do Parlamento
 • Presidencia
 • Oficialía Maior. Secretaría Xeral:
  • Intervención e Asuntos Económicos
  • Servizo de Persoal e Réxime Interior
  • Servizo de Asistencia Parlamentaria
  • Servizo de Publicacións
  • Servizo de Tecnoloxías da Información

Cabe destacar que o gabinete da presidencia, ademais doutras funcións técnicas, está a cargo das actividades de protocolo, comunicación e relacións dos cidadáns que fomentan o coñecemento do Parlamento galego, dan información de cidadanía e desenvolven programas educativos sobre valores sociais e conciencia dos cidadáns (valores de diálogo, convivencia, entendemento mutuo).

O Parlamento tamén ten programas de pasantías pagados e non pagados. As pasantías remuneradas están compostas por dez pasantes seleccionados polo Parlamento para dar apoio a diferentes departamentos parlamentarios. As pasantías non remuneradas están formadas por pasantes externos provenientes de tres universidades galegas: a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, en virtude dun acordo de colaboración entre o Parlamento de Galicia e estas institucións.

Un dos obxectivos principais do Parlamento de Galicia é transmitir, da forma máis eficaz posible e a todos os cidadáns galegos, o traballo que esta institución realiza para atender as súas necesidades e comprometelos coa vida democrática.

Para iso, o Parlamento de Galicia retransmite en directo todas as sesións plenarias e as sesións das comisións, que tamén se poden descargar, en calquera momento, dende a páxina web do Parlamento de Galicia. O Parlamento está especialmente involucrado en facer que o seu traballo sexa accesible para todos os cidadáns, galegos e non galegos, especialmente aqueles con algún tipo de discapacidade, como as persoas xordas. É por iso polo que o Parlamento galego emite todas as súas sesións plenarias en lingua de signos.

As linguas oficiais en Galicia son o español e o galego, unha lingua minoritaria rexional protexida pola Carta Europea das Linguas Minoritarias ou Rexionais do Consello de Europa. O traballo do Parlamento de Galicia lévase a cabo tanto en español como (e, especialmente) en galego. Por tanto, é crucial contar cunha ferramenta, como a proposta por ILSA, que permita a produción de transcricións de todas as comisións parlamentarias en galego e/ou español.

Aínda que o Parlamento galego non ten experiencia en ningún proxecto europeo anterior, é moi activo a nivel europeo ao impulsar a democracia rexional europea participando no proceso de toma de decisións da UE e mellorando a calidade das novas leis a través do principio de subsidios, de maneira que as políticas da UE poidan afrontar as necesidades territoriais da maneira máis eficaz e eficiente.

Ademais, o Parlamento de Galicia comprométese a apoiar os programas de investigación e aprendizaxe mediante a sinatura de acordos de colaboración coas universidades de Galicia. En concreto, conta con tres convenios de colaboración, un coa Universidade de Santiago de Compostela, outro coa Universidade da Coruña e o último coa Universidade de Vigo, co obxectivo de achegar aos estudantes universitarios ao Parlamento de Galicia e permitirlles levar a cabo as súas prácticas externas nas nosas instalacións. Isto constitúe un paso importante a través da participación dos mozos no funcionamento democrático e, polo tanto, no compromiso das xeracións futuras cos valores democráticos.

O traballo realizado a través de ILSA permitirá ao Parlamento galego implementar unha nova ferramenta de subtitulación que lle permitirá proporcionar acceso ás súas actividades en galego e español en beneficio dos cidadáns galegos, españois e portugueses.

Finalmente, cabe destacar que, o ano pasado, o Parlamento de Galicia gañou o premio europeo CALRE “Estrelas de Europa” xunto coa Asemblea Lexislativa da Rexión Autónoma de Azores para promover a cooperación entre dúas CALRE (Conferencia das Asembleas Lexislativas Rexionais de Europa) a nivel cultural, baixo o lema europeo “Unida na diversidade”, debido ás similitudes dos seus idiomas, o galego e o portugués, que fortalecen os lazos históricos comúns. Esta visibilidade a nivel da UE permitirá ao Parlamento galego difundir os resultados do proxecto e potenciar o seu impacto e sustentabilidade.


                               

                                                              

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
Skip to content