Produtos intelectuais

ILSA articúlase ao redor de sete produtos intelectuais (Intellectual Outputs, IO). As Institucións de Educación Superior ou IE que participan en ILSA dirixirán IO específicos en función das súas áreas de especialización, de forma que a distribución das tarefas sexa equilibrada.IO1: Avaliación da formación e práctica actuais da subtitulación intralingüística e interlingüística en directo

O primeiro produto intelectual inclúe unha combinación de ferramentas cuantitativas (a saber, un exhaustivo cuestionario en liña) e ferramentas cualitativas, como entrevistas detalladas e unha curtametraxe que inclúe algúns dos poucos exemplos de ILS dispoñibles actualmente.

Estará dirixido pola Universidade de Amberes para avaliar a formación e práctica actuais da subtitulación en directo. Polo tanto, esta universidade redactará os cuestionarios, que revisarán e traducirán as outras IE. Todos os socios educativos identificarán as partes interesadas que poden proporcionar información sobre o estado actual da subtitulación intralingüística en directo e sobre que se necesita para proporcionar ILS. Moitas destas institucións son socias neste proxecto e xa aceptaron participar neste IO. Os socios non académicos (VRT e Dostepni.eu) estarán dispoñibles para entrevistas detalladas sobre o estado actual dos subtítulos en directo e as necesidades requiridas para ILS, e proporcionarán contactos relevantes para este IO.

Se estás interesado/a en consultar os resultados do IO1, preme aquí.

IO2: Desenvolvemento de software de recoñecemento de voz e análise de competencias para ILS

O segundo IO cobre un deseño experimental que inclúe un cuestionario demográfico, unha proba de amplitude de escoita e unha proba de paráfrase simultánea; unha análise do rendemento dos estudantes utilizando o modelo NTR; e unha análise cualitativa das experiencias dos participantes utilizando grupos destinatarios específicos.

Este produto intelectual estará dirixido pola UVigo, dada a súa experiencia en probas con intérpretes e refaladores, que coñecen a formación sobre refalado impartida na Universidade de Roehampton e na Universitat Autònoma de Barcelona. Os catro socios académicos deseñarán a proba, que se levará a cabo con estudantes de interpretación, subtitulado e refalado, a fin de determinar que habilidades se precisan para converterse en ILSer. Os socios non académicos aconsellarán sobre o material a utilizar no experimento e, de ser necesario, proporcionarán lugares e persoal para as sesións de formación.

Se estás interesado/a en consultar os resultados do IO2, preme aquí.

IO3: Definición do perfil e competencias do ILSer profesional

O IO3 incluirá unha revisión de bibliografía relevante, unha análise conceptual e adaptación de modelos existentes, e a construción de modelos baseados nos achados resultantes do IO2.

Estará dirixido pola Universidade de Viena, dada a súa experiencia na definición de perfís profesionais baseada, entre outras metodoloxías, no seu propio modelo de competencia para a interpretación. Os tres socios académicos restantes proporcionarán suxestións e axuda neste IO en función da súa experiencia na definición de perfís profesionais relacionados coa accesibilidade nas súas correspondentes institucións.

Se estás interesado/a en consultar os resultados do IO3, preme aquí.

IO4: Trazado do novo curso de ILSA

Tomando como base o perfil xurdido nos IO anteriores, o IO4 desenvolverá o plan de estudos ILSA baseado no Marco de Calificacións do Espazo Europeo de Educación Superior. Isto incluirá a estrutura do curso, os resultados académicos, os contidos didácticos, os métodos de ensino/aprendizaxe, a avaliación e suxestións para materiais didácticos (incluído o ensino semipresencial). Isto farase para ILS nos diferentes contextos propostos por ILSA e en dous niveis: un título de máster e un curso profesional (educación permanente, por exemplo).

Estará dirixido pola Universidade de Amberes, que participou activamente nas actividades de deseño curricular nos proxectos ACT e ADLAB PRO, financiados pola UE. Unha vez elaborado o primeiro borrador do deseño do curso, será revisado polas outras IE e socios, que acordarán o número de módulos do curso, o contido, a estrutura, a metodoloxía e modalidade de ensino e os obxectivos de aprendizaxe.

Se estás interesado/a en coñecer os resultados do IO4, preme aquí.

IO5: Desenvolvemento de material didáctico para o novo curso ILSA

Este OI basearase, en certo maneira, no enfoque do construtivismo social. Para garantir unha experiencia de aprendizaxe realista, empregaranse materiais auténticos e contextualizados (representativos de contextos de televisión e eventos en directo) para simular situacións da vida real.

Estará liderado pola Universidade de Varsovia, dada a súa experiencia na produción de material para o seu proxecto de refalado. Así, xestionará o cronograma xeral para o desenvolvemento dos módulos e a produción dalgúns dos contidos de idioma non específico. Con todo, a maior parte do material dividirase entre as catro universidades, que compartirán o groso do traballo neste IO. Os socios non académicos traballarán de cerca coas IE nos seus países proporcionando material para os módulos e ofrecendo asesoramento sobre a súa estrutura e os resultados de aprendizaxe.

Se estás interesado en coñecer os resultados do IO5, preme aquí.

IO6: Avaliación da calidade do novo material e suxestións de progreso en ILSA

O sexto IO inclúe un enfoque experimental (que inclúe datos cualitativos e cuantitativos) cun deseño de proba previa e posterior para avaliar o rendemento dos participantes antes, durante (probas intermedias para a avaliación formativa) e despois de completar o curso (avaliación sumativa). Isto farase en condicións ecoloxicamente válidas.Estará dirixido pola Universidade de Amberes, que posúe unha ampla experiencia na avaliación da calidade de subtítulos (en directo). Este IO6 consistirá en:

  1. Unha proba previa para un grupo de estudantes de interpretación, subtitulación e refalado intralingüístico de cada universidade
  2. Supervisión e suxestións para os estudantes a medida que cursen os módulos durante 7 meses
  3. Unha proba posterior para avaliar o seu rendemento e coñecemento despois do curso

A Universidade de Amberes propoñerá un deseño preliminar das probas e administrará o cronograma xeral para este IO. Cada universidade seleccionará os seus propios estudantes para as probas e ofreceralles supervisión durante os módulos. Cada universidade tamén comprobará e analizará os seus propios datos. Os socios non académicos aconsellarán sobre o material para os experimentos e, de ser necesario, proporcionarán lugares para as probas e persoal para a supervisión do progreso dos estudantes.

Se estás interesado/a en coñecer os resultados do IO6, preme aquí.

IO7: Protocolo para a implementación de ILS na televisión e en contornas sociais, educativas e políticas, e recoñecemento do curso ILSA con créditos ECTS

Este IO seguirá un enfoque de investigación-acción. Elaboraranse os protocolos e consultaranse nun proceso coas partes interesadas. Estas consultas, seguindo as pautas da investigación-acción, alimentarán a seguinte etapa da elaboración do protocolo. A metodoloxía de consulta será a de entrevistas de opinión de expertos.

Estará dirixido pola Universidade de Varsovia, dada a súa experiencia en investigación e formación de subtitulación en directo, e a experiencia do socio polaco (Dostepni.eu) na implementación de subtitulado en directo en eventos públicos e na televisión polaca. O equipo polaco xestionará o cronograma xeral do IO, que tamén recibirá contribucións das tres IE (baseadas nos achados obtidos no proxecto) e, especialmente, dos socios non académicos: VRT con respecto a ILS en televisión e Dostepni.eu con respecto a ILS na aula.

Se estás interesado/a en coñecer os resultados do IO7, preme aquí.


                               

                                                              

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
Skip to content